Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O bibliotece

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Organ założycielski i prowadzący ( organizator ) - Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

AGENDY

1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Sarzynie

2. Oddział dla Dzieci

3. Filia  w Jelnej

4. Filia  w  Łętowni

5. Filia  w Sarzynie

6. Filia w Tarnogórze

7. Filia w  Woli Zarczyckiej

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:       

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz upowszechnianiu nauki i kultury.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1.Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.

2. Udostępniane zbiorów bibliotecznych do domu, na miejscu

3. Prowadzenie działalności informacyjnej.

4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.

5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczeństwa.

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA:

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 642)

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej  (tekst jednolity Dz.U. 2012 r., poz. 406)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Statut nadany uchwałą nr XLVIII / 316 / 2009 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 31 sierpnia 2009 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW i USŁUG

MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWEJ SARZYNIE

 

 

Rozdział I

Znaczenie pojęć zastosowanych w Regulaminie

 

§ 1

 

 Ilekroć w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Sarzynie jest mowa o:

 

1. Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Sarzynie wprowadzony Zarządzeniem nr 1 Dyrektora Miejskiej                 i Gminnej  Biblioteki Publicznej w Nowej Sarzynie z dnia .18 maja 2018 r.

 

2. Bibliotece – rozumie się przez to oddziały Wypożyczalnia Główna, Odział dla Dzieci i filie  (Filia nr 1, Filia nr 2, Filia nr 3, Filia nr 4, Filia nr 5, wchodzące w skład Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Sarzynie, z siedzibą przy ul Jana Matejki 5 w Nowej Sarzynie

                                                                                                                                                               3. Dyrektor MiGBP w Nowej Sarzynie – rozumie się przez to Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Sarzynie z siedzibą przy ul. Jana Matejki 5 w Nowej Sarzynie.

                                                                                                                                                                 4. Zbiorach – rozumie się przez to książki, czasopisma, zbiory specjalne tj.: wydawnictwa kartograficzne (mapy, plany), wydawnictwa normalizacyjne (normy), z

                                                                                                                                                                         5. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną (dorośli, młodzież i dzieci) będącą obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Cudzoziemca posiadającego stały lub tymczasowy adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, korzystającą/korzystającego z Biblioteki.

 

6. Użytkowniku niepełnoletnim – rozumie się przez to Użytkownika w wieku poniżej 18 –go roku życia.

 

7. Użytkowniku pełnoletnim – rozumie się przez to Użytkownika w wieku powyżej 18 – go roku życia.

 

8. Karcie zapisu – rozumie się przez to dokument zawierający:

 

1) nazwisko, imię, imię ojca, ,kategorię zawodową, informację o płci, PESEL, datę urodzenia,  adres korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail),

 

2) oświadczenie Użytkownika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i zobowiązanie się                          do przestrzegania jego postanowień,

 

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych wskazanych przez Użytkownika w Karcie zapisu w celu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki,

 

4)dane rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku Użytkowników niepełnoletnich.

 

9. Karcie zapisu do czytelni komputerowej – rozumie się przez to dokument zawierający:

1) nazwisko, imię, PESEL, adres korespondencji,

 

2) oświadczenie Użytkownika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i zobowiązanie się                          do przestrzegania jego postanowień,

 

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych wskazanych przez Użytkownika w Karcie zapisu w celu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki,

 

4) podpis rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku Użytkowników niepełnoletnich.

 

10. Karcie Użytkownika – rozumie się przez to dokument sporządzony na podstawie Karty zapisu   i zarejestrowany w komputerowym programie bibliotecznym umożliwiający korzystanie ze zbiorów       i usług Biblioteki.

 

11. Dokumencie tożsamości – rozumie się przez to dokument urzędowy potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki tj.: (dowód osobisty, paszport).

 

12. Czytelni – rozumie się przez to miejsce wydzielone do korzystania ze zbiorów Biblioteki          w lokalu danej agendy (filii, oddziału) wchodzącej w skład Biblioteki.

 

13. Przetrzymaniu – rozumie się przez to niezwrócenie przez Użytkownika wypożyczonych uprzednio zbiorów w terminie określonym przepisami niniejszego Regulaminu.

 

14. Księgozbiorze podręcznym – rozumie się przez to celowo dobraną i wydzieloną w Czytelni część Zbiorów, składającą się głównie z wydawnictw informacyjnych, udostępnianych na miejscu.

 

15. Stanowisku komputerowym – rozumie się przez to wydzielone stanowisko, wyposażone                 w sprzęt komputerowy, przeznaczony do korzystania przez Użytkowników.

 

Rozdział II

Postanowienia Ogólne

 

 § 2

 

1.Regulamin, określa warunki i zasady korzystania ze Zbiorów (w tym Zbiorów z księgozbioru podręcznego) i usług Biblioteki (w tym ze stanowisk komputerowych).

 

2.Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich Użytkowników, korzystających ze zbiorów            i usług Biblioteki.

 

Rozdział III

 Prawa i obowiązki Użytkownika

 

§ 3

 

1.Prawo korzystania przez Użytkowników ze Zbiorów (w tym Zbiorów z księgozbioru podręcznego) i usług Biblioteki (w tym ze stanowisk komputerowych) ma charakter publiczny                  i powszechny.

 

2.Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.

 

3.Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Użytkownik składa na Karcie zapisu.

 

4. Brak złożenia przez Użytkownika pisemnego oświadczenia na Karcie zapisu  o zapoznaniu się z Regulaminem, zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika wskazanych na Karcie zapisu przez Bibliotekę uniemożliwia korzystanie ze Zbiorów (w tym Zbiorów z księgozbioru podręcznego) .

 

5.Brak złożenia przez Użytkownika pisemnego oświadczenia na Karcie użytkownika czytelni komputerowej lub karcie zapisu o zapoznaniu się z Regulaminem, zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika wskazanych na Karcie użytkownika czytelni komputerowej przez Bibliotekę uniemożliwia korzystanie ze stanowisk komputerowych.

 

6. Korzystanie ze Zbiorów (w tym Zbiorów z księgozbioru podręcznego) i usług Biblioteki (w tym ze stanowisk komputerowych) jest bezpłatne.

 

7. Prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych mają wyłącznie użytkownicy Biblioteki.

 

8. Biblioteka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dalsze niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, wykorzystywanie, powielanie wypożyczanych i udostępnianych przez Bibliotekę Zbiorów.

 

9. Przy zapisie do Biblioteki, Użytkownik zobowiązany jest:

 

a) zapoznać się z postanowieniami Regulaminu

 

b) potwierdzić własnoręcznym podpisem, na Karcie zapisu, zapoznanie się z Regulaminem oraz zobowiązanie do jego przestrzegania, a także zgodę na przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych wskazanych w Karcie zapisu przez Użytkownika. Oświadczenie składane przez Użytkowników niepełnoletnich do lat 16   podpisują  rodzice lub opiekunowie prawni po okazaniu dokumentu tożsamości,

 

c) okazać dowód tożsamości lub ważną legitymację szkolną (w przypadku Użytkowników niepełnoletnich). Użytkownicy obcokrajowcy, okazują paszport, kartę stałego (czasowego) pobytu oraz dokument potwierdzający stały lub tymczasowy adres zamieszkania,

 

10. Użytkownik zobowiązany jest chronić Kartę Użytkownika przed zgubieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, oraz niezwłocznie powiadomić Bibliotekę o jej utracie.

 

11. Użytkownik podpisując oświadczenie o przestrzeganiu Regulaminu przyjmuje równocześnie do wiadomości pełne konsekwencje odszkodowawcze za nieprzestrzeganie jego postanowień.

 

12. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania , numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz kategrii zawodowej. W przypadku Użytkowników niepełnoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.

 

13. Biblioteka oferuje usługę zdalnego zapisu.

 

14. Użytkownik rezygnujący z usług Biblioteki, ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych z bazy danych Użytkowników, a Biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że Użytkownik zwrócił wszystkie wypożyczone Zbiory i nie ma żadnych zaległych zobowiązań wobec Biblioteki. Usunięcie danych osobowych z bazy danych Użytkowników odbywa się po przedłożeniu do Biblioteki przez Użytkownika wypełnionego i podpisanego „Wniosku o usunięcie danych osobowych z bazy danych Użytkowników MiGBP w Nowej Sarzynie ”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Usunięcia dokonuje bibliotekarz.

 

14. Na terenie Biblioteki, obowiązuje zakaz pozostawiania bez opieki Użytkowników niepełnoletnich, którzy nie rozpoczęli nauki w szkole podstawowej, chyba że dyżurujący bibliotekarz wyrazi na to zgodę.

 

15. W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz: prowadzenia głośnych rozmów, rozmawiania przez telefony komórkowe, handlu, palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych, picia alkoholu, zażywania środków odurzających, spożywania posiłków, wprowadzania rowerów i zwierząt (za wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych), jazdy na rolkach oraz przebywania osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających. W w/w przypadkach bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi Użytkownika.

 

16 .W przypadku agresywnego lub niestosownego zachowania się Użytkownika na terenie Biblioteki dyżurny bibliotekarz ma prawo wezwać Policję.

 

 Rozdział IV

Zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki

 

§ 4

 

1. Wypożyczanie Zbiorów odbywa się po okazaniu dyżurnemu bibliotekarzowi, przez Użytkownika, ważnej i aktywnej Karty Użytkownika.

 

2. Jednorazowo Użytkownik może wypożyczyć 10 tytułów wchodzących w skład Zbiorów Biblioteki (limit konta Użytkownika). Powyższy limit konta Użytkownika obowiązuje odrębnie w każdej agendzie należącej do Biblioteki i może być zwiększony przez bibliotekarza na prośbę czytelnika.

 

3. Zbiory wypożycza się na okres nie dłuższy niż 35 dni kalendarzowych, z wyjątkiem czasopism wypożyczanych na 7 dni kalendarzowych..

 

4. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia Użytkownikowi kilku egzemplarzy tego samego tytułu znajdującego się w Zbiorach Biblioteki.

 

5. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu Zbiorów, nie więcej jednak niż 4 razy z rzędu. Bibliotekarz ma prawo odmówić prolongaty danego Zbioru jeżeli oczekują na niego inni Użytkownicy.

 

6. Po przekroczeniu regulaminowego terminu zwrotu zbiorów nie można ich prolongować. Przy prolongacie w Bibliotece należy okazać ważną Kartę Użytkownika.

 

7. Prolongaty dokonuje się telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub osobiście   w lokalu danej agendy należącej do Biblioteki.

 

8.W przypadku prolongaty telefonicznej lub dokonywanej za pomocą poczty elektronicznej należy podać: nazwisko i imię, numer karty oraz numery inwentarzowe i tytuły wypożyczonych zbiorów. 9. Samodzielna prolongata Zbiorów poprzez Internet możliwa jest tylko wtedy, gdy:

a) na Zbiory te nie oczekują inni Użytkownicy,

b) nie są one przetrzymane,

c) Użytkownik nie posiada innych blokad systemowych na swoim koncie.

 

10.Użytkownicy mogą samodzielnie, przez Internet, prolongować kilkakrotnie pod rząd wypożyczone przez siebie Zbiory, z zastrzeżeniem, że łączna liczba dni wypożyczenia pojedynczego Zbioru nie może przekroczyć 150 dni kalendarzowych.

 

11. Z Księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się tylko na miejscu w Czytelni, można wypożyczyć na zewnątrz tylko za zgodą dyżurującego bibliotekarza, na okres ustalony z bibliotekarzem dyżurującym.

 

12. W Bibliotece  można wypożyczyć jednorazowo 6 czasopisma należących do Zbiorów Biblioteki, na okres 7 dni kalendarzowych. Bibliotekarz prowadzi Rejestr wypożyczeń czasopism należących do Zbiorów Biblioteki.

 

13. Przetrzymanie danego czasopisma należącego do Zbiorów Biblioteki, stanowi podstawę do odmowy dalszych wypożyczeń.

 

14.Po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem usługi istnieje możliwość zamawiania artykułów prasowych dotyczących gminy Nowa Sarzyna za pośrednictwem strony internetowej.

 

 

 § 5

 

1. W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.

 

2. We wszystkich agendach Biblioteki Użytkownicy mogą zamówić lub rezerwować (również samodzielnie przez Internet) aktualnie wypożyczone bądź dostępne Zbiory telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). W takim wypadku stosuje się zasady określone w § 4 pkt. 8 Regulaminu.

 

3. Użytkownicy mają dodatkowo możliwość samodzielnego rezerwowania Zbiorów. W przypadku rezerwacji dokonanych w godzinach otwarcia w/w agendy pierwszeństwo w dostępie do książki mają Użytkownicy korzystający z wolnego dostępu.

 

4. Zbiory zarezerwowane we wszystkich agendach Biblioteki oczekują na odbiór przez 14 dni kalendarzowych, wliczając w ten okres dzień zarezerwowania Zbiorów dostępnych i dzień zwrotu Zbiorów dotychczas niedostępnych.

 

5.We wszystkich placówkach funkcjonuje komputerowa rejestracja wypożyczeń i zwrotów Zbiorów. Wypożyczenia i zwroty Zbiorów odbywają się na podstawie Karty Użytkownika  (Użytkownik posiadający zniszczoną Kartę Użytkownika powinien ją wymienić).

 

6. Właściciel Karty Użytkownika ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie Zbiory na nią wypożyczone i ewentualne udostępnienie Karty Użytkownika  osobom trzecim (za wyjątkiem Użytkowników, którzy z przyczyn losowych upoważnili do wypożyczenia i odbioru Zbiorów inną osobę, odpowiedni wpis znajduje się w zakładce „upoważnienia”).

 

7. O zagubieniu, utracie lub kradzieży Karty Użytkownika  należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę. Biblioteka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą Użytkownika przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia zastrzeżenia Karty Użytkownika.

 

8. Za zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie lub utratę trzeciej i kolejnej Karty Użytkownika Biblioteka pobiera opłatę.

 

9. Karta Użytkownika ważna jest przez okres 12 miesięcy od daty zapisu do Biblioteki lub od daty ostatniej aktualizacji. Ponownego uaktywnienia Karty Użytkownika należy dokonać osobiście w oddziałach i filiach Biblioteki. Dotyczy to także Użytkowników, którym zablokowano konto Użytkownika z powodu zagubienia, utraty lub kradzieży Karty Użytkownika.

 

Rozdział V

Zasady korzystania z Czytelni i stanowisk komputerowych

 

§ 6

 

1. W Czytelni korzystać można z księgozbioru biblioteki oraz stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

 

2. O przyniesieniu własnych zbiorów lub multimediów do Czytelni Użytkownik informuje dyżurnego bibliotekarza.

 

3. Zbiory udostępniane w Czytelni podaje dyżurny bibliotekarz.

 

4.Przed opuszczeniem Czytelni, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu wszystkich użyczonych Zbiorów z Księgozbioru podręcznego.

 

5. Zbiory z Księgozbioru podręcznego można wypożyczyć na zewnątrz tylko za zgodą dyżurującego bibliotekarza, na okres ustalony z bibliotekarzem dyżurującym. Jeżeli Użytkownik zwleka z ich zwrotem Biblioteka wstrzymuje możliwość korzystania z usług bibliotecznych oraz może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

6. Na kopiowanie fragmentów niektórych Zbiorów (schematów, rysunków, planów, map i innych materiałów) Użytkownik powinien uzyskać zgodę dyżurnego bibliotekarza.

 

7. Stanowiska komputerowe służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy, podnoszeniu kwalifikacji i samokształceniu. Korzystanie                 z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo. Można korzystać z gier oraz innych programów służących zabawie, po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.

 

8. Na stanowiskach komputerowych w Bibliotece Użytkownicy mogą korzystać wyłącznie                      z programów i baz zainstalowanych na tych komputerach, ze zbiorów bibliotecznych na dyskach optycznych oraz z Internetu.

 

9. Z edytorów tekstów zainstalowanych na bibliotecznych komputerach można korzystać do redagowania krótkich tekstów. Teksty takie Użytkownicy powinni zapisywać na własne nośniki. Nie należy pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera. W przypadku pozostawienia własnych plików Użytkownika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarzy.

 

10. Zabronione jest:

- instalowanie oraz korzystanie z programów i filmów pochodzących spoza Biblioteki, w tym pobranych z Internetu nielegalnych programów i plików,

- uruchamianie na komputerach programów do prowadzenia konwersacji internetowych, jak i programów typu P2P,

- konfigurowanie przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów oraz dokonywanie prób łamania istniejących zabezpieczeń systemowych,

- kopiowanie na prywatne nośniki programów znajdujących się w posiadaniu Biblioteki,

- otwieranie w Bibliotece stron internetowych propagujących przemoc, nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej lub kulturowej, zawierających elementy pornograficzne, związanych ze sprzedażą środków odurzających lub psychoaktywnych oraz innych treści zabronionych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

- wykonywanie przy pomocy stanowisk komputerowych czynności naruszających prawa autorskie twórców oraz dystrybutorów oprogramowania i danych,

- przesyłanie i udostępnianie treści mogących w jakiś sposób naruszać czyjeś prawa osobiste, rozsyłać treści o charakterze reklamowym oraz rozpowszechniać wirusy komputerowe,

- pobieranie z Internetu lub otwieranie dużych programów i plików, których działanie obciąża sieć internetową i zakłóca funkcjonowanie innych programów, urządzeń i sieci w Bibliotece,  wykorzystywanie komputerów w celach zarobkowych.

 

11. Bibliotekarze mają prawo kontrolować pracę Użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję, w sytuacji gdy Użytkownik wykonuje czynności zabronione i niepożądane.

 

12. W przypadku oczekiwania na dostęp do komputera przez kolejnych Użytkowników, Użytkownik zajmujący stanowisko musi go zwolnić po 30 minutach korzystania.

 

13. Pracę na bibliotecznych stanowiskach komputerowych należy kończyć 10 minut przed zamknięciem danej agendy należącej do Biblioteki.

 

§ 7

 

1. Bibliotekarze wyjaśniają Użytkownikom, w jaki sposób korzystać z Biblioteki oraz udzielają pomocy w odnalezieniu potrzebnych pozycji w posiadanych Zbiorach.

 

2. Bibliotekarze udzielają informacji o Zbiorach znajdujących się w danej agendzie należącej do Biblioteki, a w przypadku ich braku, informują, w której agendzie należącej do Biblioteki można znaleźć poszukiwane przez Użytkownika Zbiory.

 

3.Bibliotekarze pomagają w korzystaniu z tradycyjnego i zautomatyzowanego warsztatu informacyjnego Biblioteki oraz informują, Użytkowników jak korzystać z innych automatycznych katalogów bibliotecznych prezentowanych w Internecie.

 

4.Bibliotekarze udzielają:

 a) informacji rzeczowych (objaśniając i podając fakty, daty, terminy) lub wskazując odpowiednie źródła, w których Użytkownik sam wyszukuje potrzebne mu informacje,

b) informacji bibliograficznych poprzez opracowywanie zestawień bibliograficznych, tematycznych, wyszukiwanie piśmiennictwa na dany temat, wskazanie bibliografii dot. różnych zagadnień.

 

5.Bibliotekarz prowadzi Rejestr udzielonych informacji.

 

§ 8

 

1. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania Zbiorów oraz sprzętu będących własnością Biblioteki.

 

2. Przed wypożyczeniem Zbiorów oraz skorzystaniem ze Zbiorów w Czytelni (w tym Zbiorów z Księgozbioru podręcznego) lub skorzystaniem ze sprzętu komputerowego, Użytkownik zobowiązany jest zwrócić uwagę na ich stan oraz zgłosić bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia.

 

3.Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, przepadku, zniszczenia lub nieterminowego zwrotu Zbiorów odpowiada Użytkownik, a za Użytkowników niepełnoletnich rodzice lub opiekunowie prawni.

 

4.W przypadku niezwrócenia lub zniszczenia jednej części dzieła wieloczęściowego Użytkownik odpowiada tak jak za niezwrócenie lub zniszczenie całości dzieła.

 

5.Użytkownik w zamian za zagubioną lub zniszczoną pozycję może:

a) zwrócić inny egzemplarz dokładnie tego samego tytułu, autora i wydania,

b) zwrócić najnowsze wydanie tego samego tytułu i autora, jednakże cena i wartość wydawnicza nie mogą być niższe od ceny i wartości wydawniczej pozycji zagubionej lub zniszczonej,

c) zwrócić inną pozycję o aktualnej wartości, przydatną dla Biblioteki.

 

6.Za zniszczenie sprzętu komputerowego i nośników elektronicznych oraz oprogramowania, Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną, a Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

7.Kilkukrotne zagubienie lub zniszczenie wypożyczonych Zbiorów może spowodować utratę prawa do korzystania ze Zbiorów i usług Biblioteki. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Dyrektor MiGBP w Nowej Sarzynie na wniosek Kierownika danej agendy należącej do Biblioteki.

 

 § 9

 

1. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych Zbiorów .

 

2.Użytkownik systematycznie lub zbyt długo przetrzymujący Zbiory może mieć zmniejszony regulaminowy limit wypożyczeń. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Kierownik danej agendy.

 

3. Jeżeli Użytkownik zwleka ze zwrotem Zbiorów Biblioteka wstrzymuje dalsze wypożyczenia oraz możliwość korzystania z innych usług bibliotecznych oraz może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 10

 

 Rozdział V

Ochrona danych osobowych

 

§ 11

 

Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Sarzynie, ul. Jana Matejki 5, 37-310 Nowa Sarzyna.

Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowej Sarzynie jest Natalia Kostyra , mail: iod-biblioteka@nowasarzyna.eu

Dane będą przetwarzane w celu korzystania ze Zbiorów i usług Biblioteki, umożliwienia pobierania ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie Zbiorów, a także prowadzenia badań czytelniczych i statystycznych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 539 wraz ze zm.), ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 439 wraz ze zm.) oraz zgoda Użytkownika - zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych’’ (art. 6 akapit 1 lit. a i c)” .

Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, jednakże ich podanie jest niezbędne do nabycia prawa korzystania ze Zbiorów i usług Biblioteki.

Dane osobowe są udostępniane producentowi programu bibliotecznego SOWA, wykorzystywanego do obsługi Użytkowników.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 15 Rozdział VI

Przepisy końcowe

 

§ 12

 

1. Użytkownik nie stosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu może być decyzją Dyrektora MiGBP w Nowej Sarzynie, pozbawiony prawa korzystania ze Zbiorów i usług Biblioteki.

 

2. Zmiany w Regulaminie sygnalizowane są poprzez wywieszenie ich w widocznym miejscu w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  w Nowej Sarzynie oraz umieszczenie ich na stronie internetowej. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianie uważa się, że Użytkownik przyjął je do wiadomości.

 

3. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.  Załącznik nr 1 – Wniosek o usunięcie danych osobowych z bazy danych Użytkowników MiGBP w Nowej Sarzynie  Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Jana Matejki 5 (administrator danych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Wniosek o usunięcie danych osobowych
z bazy danych Użytkowników MiGBP w Nowej Sarzynie

 


Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nowej Sarzynie,
37-310 Nowa Sarzyna, ul. Jana Matejki 5

 (administrator danych)

 

WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH Z BAZY DANYCH DANYCH UŻYTKOWNIKÓW MiGBP w Nowej Sarzynie

 

 

 

 

 

 

Imię/imiona: ……………………………………………………………………………………………..

 

Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………….

 

Nr karty Użytkownika……………………………………………...……………………………………

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Ja niżej podpisana/y zwracam się z wnioskiem o zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych oraz całkowite usunięcie danych z bazy danych Użytkowników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13.

 

…………………………………..                                                                                                  …………………………………….

 (miejscowość, data)                                                                                                 (podpis wnioskodawcy)

 

 

Dane zostały zweryfikowane na podstawie dowodu osobistego Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika zostały usunięte z bazy danych.

 

…………………………………..                                                                                                        …………………………………….

(miejscowość, data)                                                                                                   (podpis bibliotekarza)

 

 

 

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny